Lasten ja nuorten säätiön säännöt

1 § Nimi ja kotipaikka

Säätiön nimi on Lasten ja nuorten säätiö sr. Ruotsiksi nimi on Barn-och ungdomsstiftelsen sr ja englanniksi The Children and Youth Foundation sr. Säätiön kotipaikkakunta on Helsinki.

2 § Tarkoitus

Säätiön tarkoitus on lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja tulevaisuususkon vahvistaminen.

3 § Tarkoituksen toteuttaminen

Säätiö toteuttaa erilaisia hankkeita, ohjelmia, koulutuksia ja kampanjoita. Lisäksi säätiö tekee selvityksiä, harjoittaa julkaisutoimintaa ja osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Säätiö tekee työtä lasten ja nuorten sekä heidän parissaan työskentelevien ammattilaisten kanssa. Säätiö toimii Suomessa ja tekee myös kansainvälistä yhteistyötä.

Säätiö voi ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia, kerätä varoja, myöntää apurahoja, harjoittaa liiketoimintaa sekä edistää muilla tavoin toimien säätiön tarkoituksen toteutumista.

4 § Pääoma

Säätiön peruspääoma on25 228,19 euroa. Säätiön varainhoidon on oltava suunnitelmallista. Varainhoitoon kuuluu säätiön toimintaan käytettävien varojen hoitamisen lisäksi säätiön sijoitustoiminta.

Säätiöllä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä kartuttaa omaisuuttaan muillakin säätiölain sallimilla tavoilla.

5 § Hallitus

Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittu hallitus, johon kuuluu kolmesta (3) yhdeksään (9) jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Jäsenet voidaan valita toimikaudelle uudestaan kaksi kertaa. Erovuorossa voi olla kerralla alle puolet hallituksen jäsenistä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Hallitus täydentää itseään tarpeen mukaan.

Hallitus päättää säätiön toiminnasta, sen taloudesta ja avustusten jaosta. Hallituksessa on oltava edustettuna säätiön tarkoituksen toteuttamiseen ja toimintaedellytysten turvaamiseen liittyvää monipuolista asiantuntemusta. Hallituksen kokoonpanossa on pyrittävä monimuotoisuuteen. Hallituksen jäsenistä vähintään yhden on oltava alle 29-vuotias.

6 § Hallituksen kokoukset

Hallitus kokoontuu vuosittain vuosikokoukseen toukokuun loppuun mennessä ja syyskokoukseen marraskuussa sekä muutoinkin, jos hallituksen puheenjohtaja tai vähintään kaksi hallituksen jäsentä pitää sitä tarpeellisena.

Kutsu hallituksen kokoukseen on tapahduttava todistettavasti vähintään seitsemää (7) päivää ja enintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta.Kiireellisissä tapauksissa hallitus voi kokoontua lyhyemmällä kutsuajalla.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta.Hallitus on päätösvaltainen, kun paikalla on enemmän kuin puolet sen jäsenistä.

Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, mikäli näistä säännöistä ei muuta johdu. Äänten mennessä tasan ratkaisee se mielipide, johon puheenjohtaja yhtyy, paitsi vaaleissa, joissa ratkaisee arpa.

Hallituksen kokouksista on laadittava pöytäkirja, johon merkitään tehdyt päätökset ja tapahtuneet äänestykset. Pöytäkirjan allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja ja vähintään yksi kokouksessa siihen valittu hallituksen jäsen.

7 § Hallituksen vuosikokous ja syyskokous

Säätiön hallituksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. esitetään hallituksen kertomus säätiön edellisen kalenterivuoden toiminnasta ja tilinpäätös;
  2. esitetään tilintarkastuskertomus;
  3. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä toimenpiteistä, joihin se mahdollisesti antaa aihetta;
  4. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Säätiön hallituksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. käsitellään hallituksen ehdotus seuraavan vuoden talousarvioksi
  2. valitaan hallituksen jäsenet, joiden toimikausi on seuraavat kaksi kalenterivuotta
  3. valitaan seuraavaksi kalenterivuodeksi tilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi ei valita tilintarkastus yhteisöä, valitaan myös varatilintarkastaja
  4. valitaan neuvottelukunnan jäsenet, joiden toimikausi on seuraavat kaksi kalenterivuotta
  5. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

8 § Edustaminen

Säätiötä edustaa hallituksen jäsen tai hallituksen siihen oikeuttama henkilö.

9 § Hallituksen jäsenten palkkio

Hallituksen jäsenille ei makseta kokouspalkkiota. Kohtuullinen palkkio säätiön hyväksi tehdystä muusta työstä, joka ei liity normaaliin hallitustyöskentelyyn, voidaan maksaa, jos säätiön hallitus niin päättää.

10 § Toimitusjohtaja

Säätiöllä voi olla toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen. Toimitusjohtaja huolehtii säätiön tarkoituksen toteutumisesta ja hoitaa säätiön muuta päivittäistä hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtaja vastaa siitä, että säätiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Toimitusjohtaja vastaa säätiön viestinnästä ja maineenhallinnasta.

11 § Tilikausi ja tilintarkastus

Säätiön tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös ja hallituksen kertomus säätiön toiminnasta kuluneelta tilikaudelta on annettava huhtikuun loppuun mennessä tilintarkastajille, joiden on annettava kertomuksensa toukokuun kuluessa.

12 § Ilmoitukset rekisteriviranomaiselle

Säätiön on ilmoitettava tilinpäätös tase-erittelyineen, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus rekisteröitäviksi rekisteriviranomaiselle kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Muista muutoksista on ilmoitettava rekisteriviranomaisella säätiölain edellyttämällä tavalla.

13 § Säätiön neuvottelukunta

Neuvottelukuntaan kuuluu viidestä (5) kolmeenkymmeneen (30) jäsentä. Hallitus valitsee neuvottelukunnan jäsenet ja puheenjohtajan. Jäsenten toimikausi kestää valintaa seuraavan kalenterivuoden loppuun. Jäsenet voidaan valita uudelleen.

Neuvottelukunta toimii säätiön neuvoa-antavana luottamuselimenä. Sen jäsenet edustavat monipuolisesti säätiön tarkoituksen toteuttamisen kannalta keskeisiä tahoja. Neuvottelukunnan erityisenä tehtävänä on tukea säätiön varainhankintaa ja toimia strategisena neuvonantajana. Neuvottelukunta saa vuosittain raportin säätiön toiminnasta ja taloudellisesta tilanteesta. Neuvottelukunta kokoontuu vähintään kerran vuodessa neuvottelukunnan puheenjohtajan kutsusta.

14 § Sääntöjen muuttaminen

Säätiön sääntöjä voidaan muuttaa, mikäli vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) hallituksen jäsenistä kannattaa muutosta.

Sääntöjen muuttamista koskeva päätös on viivytyksettä ilmoitettava rekisteröitäväksi, eikä sitä saa panna täytäntöön ennen kuin se on rekisteröity.

15 § Säätiön purkaminen

Säätiön purkamisesta päätetään samassa järjestyksessä kuin sääntöjen muuttamisessa. Mikäli säätiö puretaan, säätiön varat käytetään säätiön tarkoituksen mukaisesti.